පැරිස් නුවර ල බුර්ෂේ නඟරයේ පිහිටි ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී ප්‍රංශ ජාතික සැදැහැවතෙකු පැවිදි බිමට පත්වූයේය.   බොහෝ කලක සිට බුදුදහම පිලිබඳ මනා දැනුමක් ඇතිව සිටි ඒ මහතා සසුන් ගතවුයේ පැරිස් ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මද්යස්ථානාධිපති පුජ්‍ය පරවාහැර ...

Read more

On the gloriously sunny morning of the Bank holiday Monday, 28th August 2017, several hundred people gathered to witness the rare event that took place at the Sri Saddhātissa International Buddhist Centre (SSIBC), Kingsbury. It was that of a fel ...

Read more

Ven. Thiththagalle Anandasitri Thera conducted Dhamma Discussion programmes for children and adults at the Sri Saddatissa International Buddhist Centre on Friday the 25th August. He is a renowned Abhidharma and Meditation teacher in Sri Lanka. A ...

Read more

Venerable Thiththagalle Anandasiri Thero, a prominent Abhidharma and Meditation teacher in Sri Lanka conducted a Dharmadesana at London Buddhist Vihara on 19th August 2017 under the monthly Dhammasawana programme. The sermon was based on Ch ...

Read more

It is with the deepest sorrow that we inform you of the death of our Beloved Nadeesh Sameera Kulathunga husband to Dulani Dies Kulathunge and father to Thamoshi Kulathunge & Tharen Kulathunge. Funeral services will take place on 25th August 2017 ...

Read more

This month's monthly Dhamma Talk was held on Saturday the 5th at London Buddhist Vihara. The sermon base on Arya Ashtanga Marga or Path of Righteousness with emphasis on the exposition of Samma Ditti or the Right Views was delivered by an erudit ...

Read more

Kenu, a Sri Lankan boy who lives in London has been diagnosed with a relapse of leukemia. He urgently needs a Bone Marrow Transplant (BMT) to save his life. we are looking for a suitable BMT donor from Sri Lankan or South Asian community in U.K. ...

Read more

Senith Kenula Sumanasiri, a 11 year boy lives in London UK was diagnosed with a relapse of Leukaemia recently. He urgently needs a Bone Marrow Transplant (BMT) to save his life. A UK charity ‘DELETE BLOOD CANCER’ is working hard to find a suitab ...

Read more

Photographs by Praneeth Hettiarachchi On the initiative of Ven.(Dr) Handupelpola Mahnda Nayaka Thero,The world Buddhist Foundation printed a special volume felicitating Venerabl Galayaye Piyadassi Nayaka Thero. The 160 page volume contain congra ...

Read more

The invitation for the resident monks of the Sri Saddhatissa International Buddhist Centre to observe the rainy season retreat took place on Sunday 9 July 2017, after the Esala FullMoon Poya Day. Dr and Mrs M.P. Silva and family extended the inv ...

Read more
Subscribe to our newsletter
Subscribe
Dog