විදෙස් ගත වූවන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් සහ වාහනයක්

Admin | 24 Oct, 2014 11:19PM | Leave a comment
විදෙස් ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට 2015 සඳහා වූ අයවැය යෝජනා තුළින් යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එමෙන්ම ඔවුන් මෙරටට ගෙන එනු ලබන මුදලින් 60% ක් දක්වා වූ වටිනාකමක්, මෝටර් රථයක් ගෙන ඒම සඳහා බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමටද පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අතර විදෙස් ගතවන ශ්‍රී ලාංකාකයින් වෙන්වෙන් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය වසර 05 ක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමටද පියවර ගැනේ.