ලන්ඩන් කොළ නිළ සටනේ ජය කොළට

එක්සත් ජාතික සහ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ දෙකෙහි එක්සත් රාජධානි ශාඛාවන් මඟින් පස්වෙනි වරටත් සංවිධානය කල මිතුරු හමුව සහ සුහද...

90th Anniversary of the London Buddhist Vihara

A week long programme including a photographic exhibition, Memorial Lecture, Pariththa Chanting and a Dana is organised...

APSL 12th Anniversary Fundraising Event

The fundraising Dinner Dance event to celebrate the 12th anniversary of the Association of Professional Sri Lankans in t...

London Buddhist Vihara Celebrates its 90th Anniversary

( Read Sinhala Translation - here ) This is a significant year for the London Buddhist Vihara as it celebrates its 90th...

London Elle Festival 2016

London Elle Festival – 2016 The first ever Elle tournament outside Sri Lanka was organised by Athula Dassana Multi Cultu...

 • ලන්ඩන් කොළ නිළ සටනේ ජය කොළට

  එක්සත් ජාතික සහ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ දෙකෙහි එක්සත් රාජධානි ශාඛාවන් මඟින් පස්වෙනි වරටත් සංවිධානය කල මිතුරු හමුව සහ සුහද ක්‍රිකට් තරඟය පසුගිය 11 වන සෙනසුරා ...

 • APSL 12th Anniversary Fundraising Event

  The fundraising Dinner Dance event to celebrate the 12th anniversary of the Association of Professional Sri Lankans in the UK (APSL UK) was held on 16th J ...

 • London Buddhist Vihara Celebrates its 90th Anniversary

  ( Read Sinhala Translation - here ) This is a significant year for the London Buddhist Vihara as it celebrates its 90th Anniversary. The main event will b ...

 • London Elle Festival 2016

  London Elle Festival – 2016 The first ever Elle tournament outside Sri Lanka was organised by Athula Dassana Multi Cultural Buddhist community center in y ...

 • ලන්ඩන් කොළ නිළ සටනේ ජය කොළට

  එක්සත් ජාතික සහ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ දෙකෙහි එක්සත් රාජධානි ශාඛාවන් මඟින් පස්වෙනි වරටත් සංවිධානය කල මිතුරු හමුව සහ සුහද ක්‍රිකට් තරඟය පසුගිය 11 වන සෙනසුරා ...

 • APSL 12th Anniversary Fundraising Event

  The fundraising Dinner Dance event to celebrate the 12th anniversary of the Association of Professional Sri Lankans in the UK (APSL UK) was held on 16th J ...

 • London Buddhist Vihara Celebrates its 90th Anniversary

  ( Read Sinhala Translation - here ) This is a significant year for the London Buddhist Vihara as it celebrates its 90th Anniversary. The main event will b ...

 • London Elle Festival 2016

  London Elle Festival – 2016 The first ever Elle tournament outside Sri Lanka was organised by Athula Dassana Multi Cultural Buddhist community center in y ...

SRI LANKAN NEWS - UK

ලන්ඩන් කොළ නිළ සටනේ ජය කොළට

එක්සත් ජාතික සහ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ දෙකෙහි එක්සත...

APSL 12th Anniversary Fundraising Event

The fundraising Dinner Dance event to celebrate th...

SL SPORTS NEWS - UK

 1. All
ලන්ඩන් කොළ නිළ සටනේ ජය කොළට

එක්සත් ජාතික සහ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ දෙකෙහි එක්සත් රාජධානි ශාඛාවන් මඟින් පස්වෙනි වරටත් සංවිධානය කල මිතුරු හමු...